+

Informacje do członków

Opinia prawna w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Opinia prawna


WSPÓLNE STANOWISKO TRZECH RZECZNIKÓW WYPRACOWANE NA SZKOLENIU W TARCZYNIE (UZGODNIONE
Z KRAJOWYM RZECZNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ – WALDEMAREM SZLEPEREM)
W SPRAWIE ZAMIESZCZENIA INFORMACJI DO CZŁONKÓW IZB INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTW:  MAZOWIECKIEGO, POMORSKIEGO i KUJAWSKO-POMORSKIEGO


Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Niniejszą informacją chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów formalno-prawnych związanych
z rozpatrywaniem spraw przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej, wobec członków izby, którzy uchybiają standardom zawodu inżyniera budownictwa.


I. Odpowiedzialność miejscowa członków izby inżynierów budownictwa.

Inżynierze, członku PIIB, nie ma znaczenia z której jesteś Izby Inżynierów Budownictwa. Znaczenie ma miejsce związane z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej i uchybienia powodujące odpowiedzialność zawodową lub dyscyplinarną członka Izby Inżynierów Budownictwa. Odpowiedzialności podlegać będziesz przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej tej Izby, na terenie której dopuszczasz się naruszenia obowiązujących przepisów bądź zasad przy sprawowaniu samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, lub na terenie której, popełniasz czyn podlegający odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W województwie Kujawsko-Pomorskim jest siedmiu, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Mamy wszyscy nadzieję, że ten list w zupełności wystarczy i nie zajdzie konieczność wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez któregoś z nas w stosunku do Ciebie, za naruszenie przepisów i zasad wynikających
z ustawy Prawo budowlane lub ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


II. Odpowiedzialność dycyplinarna osób funkcyjnych, które nie pełnią samodzielnych funkcji technicznych , ale sa czynnymi czlonkami Izby Inzynierów Budownictwa.

Ta część informacji dotyczy czynnych członków Izby, którzy nie wykonują samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika wytwarzania konstrukcji, osoby dokonującej oceny zjawisk technicznych w budownictwie, lub rzeczoznawcy budowlanego (podstawa art.12 Prawa budowlanego), ale mają wpływ na wykonywanie tych funkcji technicznych przez osoby je wykonujące i jednocześnie uchybiają zasadom opisanym w Kodeksie etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Z praktyki zawodowej okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej wynika, że do najczęściej naruszanych zasad Kodeksu etyki zawodowej przez członków Izby, należą:


Wyrażanie opinii zawodowej nie opartej na odpowiedniej wiedzy.

  1. Brak otwartości i bezstronności w rozstrzyganych przez siebie sprawach, gdy okoliczności wymagają podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu interesów, a sprawa dotyczy zleceniodawcy lub pracodawcy.
  2. Brak należytej dbałości o rozwój zawodowy młodszych współpracowników oraz partnerów. Należy przypomnieć, że kierownicza rola członka izby w procesach budowlanych nakłada na niego obowiązek przekazywania współpracownikom i swym pomocnikom posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze wyszkolenie zawodowe i wysoki poziom etyczny.
  3. Wpływanie na niezawisłość w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniem budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych oraz na osobiste pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez członka izby, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialności zawodowej podlegają uchybienia w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, będące wynikiem uległości wobec przełożonych, a tym samym niezawisłym i nieosobistym pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
  4. Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.
  5. Członek izby jest zobowiązany traktować obiektywnie i w odpowiedzialny sposób opinie, ekspertyzy i opracowania innych członków izby, a w szczególności szanować prawa autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków izby, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny
  6. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych członków izby.
    W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego, powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.
  7. Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności członków izby, ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej. Są to niektóre z zasad, których naruszenie może powodować pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej.


III. Odpowiedzialność za poświadczanie nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne w aspekcie przepisów karnych

Inżynier budownictwa jest zawodem zaufania publicznego. W myśl kodeksu karnego wystawiane dokumenty przez osoby uprawnione, w tym przez inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, stanowi wystawianie dokumentów przez uprawnionego funkcjonariusza publicznego.


Kodeks karny

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Kodeks postępowania karnego

Art. 304. § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio.


§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.


§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa jest obowiązkowe lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, Policja przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi.

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×