+

Regulamin

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 6 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 3. Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.


§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
 2. ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 3. rzeczniku – należy przez to rozumieć okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3

 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.
 2. Rzecznik nie pełniący funkcji koordynatora przez ostatnie dwie kolejne kadencje wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.
 3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 4. W uzasadnionych wypadkach okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do okręgowego zjazdu o odwołanie rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.


§ 4

Rzecznik:

 1. jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa, z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 2. składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 3. składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
 4. przedkłada sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.


§ 5

 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


§ 6

Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy.


§ 7

Rzecznik koordynujący pracę rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.


§ 8

 1. Pełną obsługę rzecznika zapewnia biuro okręgowej izby.
 2. Wydatki związane z działalnością rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez rzecznika, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.


§ 9

Tryb postępowania rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.


§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×