+

Kodeks zasad etyki zawodowej

1. Cele działalności inżynierskiej

 1. Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.
 2. Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz musi zmierzać do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych.


2. Członek izby a społeczeństwo

 1. W swej działalności członek izby kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej.
 2. Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi.
 3. Działalność inżynierska jest sztuką, a zawód inżyniera – członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera – członka izby i jego wystąpienia publiczne.
 4. Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy.
 5. Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych.
 6. Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia. W szczególności bierze udział w sytuacjach kryzysowych w doraźnych przedsięwzięciach o charakterze ratunkowym.


3. Członek izby a środowisko

 1. Świadomość oddziaływania członka izby na zmiany i ograniczenia warunków środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej lub związanej z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.
 2. Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na środowisko naturalne.
 3. Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska zmian, które powodowałyby jego trwałą degradację. Powinien zadbać o to, aby szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej lub eksploatacyjnej zostały po zakończeniu prac usunięte lub ograniczone do minimum.
 4. W prowadzonych przez siebie pracach członek izby powinien stosować w miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).


4. Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą

 1. Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat.
 2. Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.
 3. W przypadkach gdy okoliczności wymagają podejmowania decyzji w sytuacji konfl iktu interesów, jako osoba obdarzona zaufaniem swego zleceniodawcy lub pracodawcy, w rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować otwarcie i bezstronnie.
 4. Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy członek izby powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzyskać na to zgodę.
 5. Członek izby powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania. 


5. Stosunek do zawodu

 1. Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifi kacji. W działalności zawodowej inżynier – członek izby powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.
 2. Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy oraz dążyć do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań. Członek izby samodzielną funkcję techniczną w budownictwie sprawuje osobiście i jest niezawisły w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych. Za uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną.
 3. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


6. Lojalność i solidarność zawodowa

 1. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych członków izby. W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.
 2. Stosunek członka izby do osób reprezentujących inne zawody techniczne lub nietechniczne specjalności zawodowe powinna cechować kultura i życzliwość, a współpraca z nimi powinna opierać się na uznaniu i poszanowaniu ich odrębnych kwalifi kacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego zaufania. Oprócz zgodnego współdziałania z przedstawicielami innych zawodów członek izby powinien w miarę możliwości udzielać im pomocy i rady w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego.
 3. Członek izby powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracowników oraz partnerów. Kierownicza rola członka izby w procesach budowlanych nakłada na niego obowiązek przekazywania współpracownikom i swym pomocnikom posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze wyszkolenie zawodowe i wysoki poziom etyczny.
 4. Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.
 5. Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności członków izby, ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej. 
 6. Członek izby jest zobowiązany traktować obiektywnie i w odpowiedzialny sposób opinie, ekspertyzy i opracowania innych członków izby, a w szczególności szanować prawa autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków izby, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny.
 7. Członek Izby obowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec wszystkich członków izby.
 8. Członkowie izby powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie szkodzi interesom podmiotu, na rzecz którego wykonują powierzone czynności.
 9. Członek izby, do którego zwrócono się o wydanie opinii o innym członku izby, obowiązany jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.
 10. Wydanie negatywnej opinii o członku izby, co do jego pracy zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.
 11. Członek izby obowiązany jest traktować bezstronnie i w odpowiedzialny sposób komentować działania członków izby.
 12. Członek izby może zwracać uwagę każdemu członkowi izby, który postępuje niezgodnie z niniejszym Kodeksem.
 13. Członek izby dokłada należytej staranności, aby działania osób, z którymi wspólnie wykonuje czynności, były zgodne z niniejszym Kodeksem.
 14. Za działania prowadzone w swoim imieniu członek izby odpowiada jak za własne, jeżeli działania te były prowadzone za jego wiedzą i zgodą.
 15. Członek może złożyć skargę na innego członka izby wyłącznie do właściwego organu samorządu zawodowego.
 16. W razie sporu pomiędzy członkami izby mają oni obowiązek podjąć próbę jego polubownego rozwiązania z pomocą lub przy udziale właściwych organów samorządu w drodze mediacji lub przez sąd polubowny.


7. Praca w samorządzie zawodowym

 1. Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i powinnością członka izby.
 2. Członek izby, któremu powierzona została funkcja w organach samorządu, obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji. 
 3. Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obowiązany jest kierować się interesami zawodowymi członków izby i zadaniami samorządu.
 4. Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu:
  • nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób,
  • powinien traktować wszystkich członków izby jako równoprawnych,
  • powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, pomocą i radą członkom izby.
 5. Członek izby, który z racji obowiązków wykonywanych w samorządzie uzyskał wiadomości, dotyczące spraw osobistych innego członka izby, nie może z nich korzystać dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków samorządowych.


8. Stosunek do organów samorządu zawodowego

 1. Członka izby obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu.
 2. Członek izby obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu, niezależnie od ich osobistej oceny.
 3. Członek izby obowiązany jest współdziałać z organami samorządu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zadaniami samorządu oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania niniejszego Kodeksu przez członków izby.
 4. Członek izby, wezwany przez organ samorządu, obowiązany jest stawić się na wezwanie w wyznaczonym terminie, a w razie poważnej przeszkody – niemożność stawiennictwa usprawiedliwić.
 5. Członek izby, wezwany przez organ samorządu do złożenia wyjaśnień w sprawach wynikających z stawowego zakresu zadań samorządu albo niniejszego Kodeksu, obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×