+

II Sesja egzaminacyjna 2023

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

zawiadamia, że

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 2/2023

można składać w terminie  18 lipca – 04 sierpnia 2023 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata

Termin rejestracji wniosku w portalu od 03 lipca do 16 lipca 2023 r.

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2023 – 17 listopada 2023 r.

SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW ZOSTANIE URUCHOMIONY 03 LIPCA 2023 R.

Wnioski NIEZAREJESTROWANE w PORTALU PIIB, NIE BĘDĄ WERYFIKOWANE.

Podczas rejestracji w portalu  https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata należy wybrać termin dostarczenia dokumentów – dotyczy to także wniosków przekazanych za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

UWAGA! Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2023 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 17 września 2023 r.

Opłatę za egzamin poprawkowy należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

1. WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

2. Odpisy dyplomów:

  • inżyniera*
  • magistra inżyniera*
  • technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
  • mistrza*

3.  Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*

4. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*

5. Zaświadczenie*/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej* (zaświadczenie dot. praktyki zawodowej odbywanej przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej -inaczej książka praktyki zawodowej dot. praktyki odbywanej od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r.)

6. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego

7. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający

8. Życiorys zawodowy

9. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

10. Formularz osobowy

11. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*

12. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*

13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane. 
W związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający. Powyższe dotyczy również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Kujawsko – Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 

W/w dokumenty należy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

Zgodnie z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dn. 16.11.2022 r., wysokość opłat ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU wynosi:

Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.200,00 zł
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.200,00 zł
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 700,00 zł

Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.800,00 zł
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.800,00 zł
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 1.000,00 zł

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

                                     z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna

UWAGA!

Uwaga wycieczka techniczna! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Zapraszamy członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w organizowanej wycieczce technicznej na budowę nowego Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy        

ul. Paderewskiego 34, który powstaje między ulicami Kamienną, Gdańską   i Chodkiewicza.

Zwiedzanie budowy zaplanowano na 13.06.2024 r. (czwartek)

Spotykamy się o godz.11:50 na parkingu przed sklepem AS i Parkiem Trampolin przy ul. Chodkiewicza, gdzie należy pamiętać o opłaceniu biletu parkingowego. Kaski dostaniemy na budowie. Prosimy o założenie wygodnego obuwia.

Zwiedzanie budowy odbędzie się w 15. osobowej grupie, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Biuro Izby pod  nr tel. 52/ 366-70-50  lub nr tel. 518 310 572.

×