+

Praktyka zawodowa

Informujemy, że opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ważne:

 • Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia, dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • Zgodnie z § 2 ust. 9 ww. rozporządzenia, praktykę zawodową odbytą w okresie od 01 stycznia 1995 r. do dnia 24 września 2014 r. dokumentuje się w książce praktyki zawodowej, zawierającej wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.
 
 
UWAGA!
Prosimy o uważne wypełnianie zestawień zbiorczych odbytej praktyki zawodowej, a w szczególności:
 • w kol. 2 zestawienia zbiorczego  bardzo dokładny opis projektowanych obiektów lub na których była realizowana praktyka na budowie, zawierający charakterystyczne parametry techniczne bądź użytkowe danego obiektu, odpowiednie do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych;
 • w kol. 5 zestawienia zbiorczego – wpisanie formy odbywania praktyki zawodowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) oraz pełnionej funkcji technicznej (przy projektowaniu –  asystent projektanta lub na budowie – inżynier budowy) odbywającego praktykę;
 • w kol. 6 zestawienia zbiorczego – wpisanie imienia i nazwiska osoby kierującej praktyką, numeru uprawnień budowlanych, funkcji osoby kierującej praktyką pełnionej na obiekcie (projektant/kierownik budowy/kierownik robót) oraz podpis osoby kierującej praktyką. Podpis osoby kierującej praktyką zawodową winien być na każdej stronie zestawienia zbiorczego. Jeżeli jest nieczytelny, należy przystawić pieczęć imienną;
 • jeśli zestawienie zbiorcze wypełniane jest „komputerowo” prosimy o nie dopisywanie braków długopisem.

 

 

W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki należy wypełnić wszystkie pola oraz dokonać niezbędnych skreśleń np.:

 • określić samodzielną funkcję techniczną osoby składającej oświadczenie,
 • określić, czy praktykant uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
 • określić okręgową izbę inżynierów budownictwa osoby składającej oświadczenie,
 • określić czy praktyka była odbywana pod patronatem zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

 

UWAGA!!!!

DO KAŻDEGO OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (kilku kierujących praktyką zawodową NIE MOŻE podpisywać się na jednym zestawieniu zbiorczym)

 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

 

 • Praktyka zawodowa odbyta w okresie od 15 lutego 1995 r. do 24 września 2014 r.:
  • Zgodnie z § 2 ust. 9 ww. rozporządzenia z 29.04.2019 r., praktykę zawodową odbytą w okresie od 01 stycznia 1995 r. do dnia 24 września 2014 r. dokumentuje się w KSIĄŻCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ, zawierającej wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.

 

 • Praktyka zawodowa po 24 września 2014 r.:
  • Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia z 29.04.2019 r., dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane jest OŚWIADCZENIE, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 • Praktyka zagraniczna:

  Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.
   
  Dokument taki powinien zawierać:

  1. Wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz ze wskazaniem rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora.
  2. Potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki.
  3. Ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu  specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, dokonaną przez osobę, pod kierunkiem której odbywana była praktyka.

UWAGA!

PIKNIK RODZINNY – ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza wszystkich członków z DZIEĆMI lub z WNUKAMI

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ”Morskie Opowieści”

Gdzie: Przystań „Zimne Wody”, ul. Toruńska 155, 85-880 Bydgoszcz
Kiedy: 8 czerwca 2024 r. (sobota), godz. 11.00-15.00

W programie między innymi: kołyszący statek pirat, ścianka wspinaczkowa, eurobungee, mega dart, symulator rajdowy, dmuchańce, animacje dla dzieci i dorosłych – przeciąganie liny, bieg w spódniczkach, skoki na dmuchanych rurach, giga szczudła, strzelnica, bieg w alkogoglach, turniej siatkówki, dojenie krowy, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, kolorowe warkoczyki, skręcanie balonów, giga bańki, kącik dla najmłodszych z kolorowankami, karetka pogotowia z pokazami pierwszej pomocy.

Statek wycieczkowy – rejsy po 30 min. z przewodnikiem. Rowerki wodne.

Dla chętnych spływ kajakiem na Brdzie – od Wyspy Młyńskiej do Przystani „Zimne Wody” (ok. 6 km, 2 godz.). Start: godz. 10.00, Wyspa Młyńska.

Limit 60 osób (kajaki dwuosobowe) – obowiązkowe zapisy pod numerem telefonu: 52 366 70 50, 518 310 572 – decyduje kolejność zgłoszeń!

Dodatkowo: grochówka/żurek, kiełbasa z grilla, hot dog z kurczakiem, chleb ze smalcem, kiszone ogórki, popcorn, wata cukrowa, gofry z dodatkami, lody na patyku, napoje, kawa, herbata.

Częściowy koszt udziału ponoszony przez uczestnika wynosi 10 zł/os.

Prosimy o wpłaty do 5 czerwca 2024 r. na konto KUP OIIB:

78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: Piknik Rodzinny – imię i nazwisko

Mile widziany strój z motywem marynarskim!

Liczba miejsc ograniczona,

decyduje kolejność zgłoszeń!

Udział należy potwierdzić w Biurze Izby, nr tel. 52 366 70 50, 518 310 572, e-mail: kup@piib.org.pl

×