+

Zasady stałego doskonalenia

Realizując zadania wynikające z obowiązujących przepisów Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadza niniejsze zasady postępowania pozwalające na stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

Rozdział I

Podstawy prawne stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa oraz trybu sprawdzania i oceny realizacji zadań członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1

1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o ustawie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz. U. Nr 5, poz. 42 z dnia 24.01.2001 r.

2. Statucie – Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalony w dniu 27 września 2002 roku przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Stowarzyszeniach – Stowarzyszenia naukowo – techniczne działające w obszarze budownictwa tj.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa.
Związku Mostowców RP

4. Komisji – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Rzeczniku – Krajowym Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

1. Obowiązek stałego doskonalenia zawodowego członka Polskiej Izby Inż. Bud. wynika z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 16 ust. 1 statutu.

2. Członek Izby ma prawo korzystać z pomocy organów Izby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

3. Udokumentowanie przebiegu procesu doskonalenia zawodowego należy do członka Izby.

Rozdział II

§ 3

Formy doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

1. Doskonalenie zawodowe inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polega na stałym procesie pogłębiania i aktualizacji wiedzy technicznej, przepisów prawa w zakresie reprezentowanej specjalności.

2. Formy doskonalenia zawodowego członka Izby są następujące :

2.1 pogłębianie wiedzy technicznej,a w szczególności dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych, stosowanych w budownictwie.

2.2 Doskonalenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

2.3 Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo – technicznych organizowanych na terenie kraju i zagranicznych o tematyce związanej z budownictwem lub dziedzinami pokrewnymi.

2.4 Współdziałanie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, publikacyjnej w czasopismach specjalistycznych, biuletynach i na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów.

2.5 Prenumerata czasopism branżowych takich jak :

Inżynieria i Budownictwo
Przegląd budowlany
Gaz, Woda i technika sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Gospodarka Wodna
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Biuletyn INPE
Spektrum – magazyn informacyjny SEP
Drogownictwo
Wiadomości naftowe i gazownicze

2.6 Udział w organizacji praktyk zawodowych inżynierów i techników budownictwa

2.7 Praca w organach Izby, a szczególnie w Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej potwierdzona aktywnym uczestnictwem w pracach tych komisji.

§ 4

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby:

1. Współpracuje z branżowymi Stowarzyszeniami naukowo – technicznymi.

2. W celu zapewnienia współpracy ze stowarzyszeniami Rada Krajowa określi zasady współpracy w drodze porozumienia, a w szczególności w zakresie :

organizacji kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane i ich programów.
organizacji praktyk zawodowych
organizacji szkoleń, seminariów i kursów specjalistycznych
opiniowania programów studiów i szkolenia podyplomowego.

3. Krajowa Rada Polskiej Izby ustala zasady weryfikacji i realizacji obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby.

Rozdział III

Sprawdzenie i ocena doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa.

§ 5

1. Krajowa Rada powołuje Komisję ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich funkcji korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej organów Izby. Komisja powołuje ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza, ustala zakres ich uprawnień i odpowiedzialności.

§ 6

1. Komisja prowadzi aktualne rejestry organizacji współpracujących przy doskonaleniu zawodowym, listy wykładowców i sprawuje ogólny nadzór nad prowadzoną działalnością szkoleniową i wydawniczą.

2. Przewodniczący Komisji przedstawia Krajowej Radzie do akceptacji zasady oceny doskonalenia zawodowego członków Izby i ustala tryb niezbędnej dokumentacji .

§ 7

Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA!

Uwaga wycieczka techniczna! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Zapraszamy członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w organizowanej wycieczce technicznej na budowę nowego Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy        

ul. Paderewskiego 34, który powstaje między ulicami Kamienną, Gdańską   i Chodkiewicza.

Zwiedzanie budowy zaplanowano na 13.06.2024 r. (czwartek)

Spotykamy się o godz.11:50 na parkingu przed sklepem AS i Parkiem Trampolin przy ul. Chodkiewicza, gdzie należy pamiętać o opłaceniu biletu parkingowego. Kaski dostaniemy na budowie. Prosimy o założenie wygodnego obuwia.

Zwiedzanie budowy odbędzie się w 15. osobowej grupie, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Biuro Izby pod  nr tel. 52/ 366-70-50  lub nr tel. 518 310 572.

×