+

Regulamin

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
 3. Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.


§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
 2. ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 3. sądzie – należy przez to rozumieć okręgowy sąd dyscyplinarny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3

 1. Sąd składa się z przewodniczącego i 5-16 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez zjazd okręgowy.
 2. Członkowie sądu sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu izby z wnioskiem o jego odwołanie.


§ 4

Sąd:

 1. rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,
 2. rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
 3. dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,
 4. składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,
 5. przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.


§ 5

Sąd orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji.


§ 6

 1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane.
 3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.


§ 7

 1. Członkowie sądu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza sądu na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu pierwszego miesiąca od zakończenia zjazdu.
 2. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:
  • zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,
  • ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,
  • zapewnia sprawny przebieg postępowania.
 3. W razie ponownego rozpatrywania sprawy do składu kompletu orzekające go nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.


§ 8

 1. Wiceprzewodniczący sądu jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego przewodniczącego.


§ 9

Przewodniczący sądu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.


§ 10

 1. Pełną obsługę sądu zapewnia biuro okręgowej izby.
 2. Wydatki związane z działalnością sądu, w tym wydatki związane z postępowaniem przed sądem, pokrywane są z budżetu okręgowej izby.


§ 11

Tryb postępowania sądu w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.


§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×