+

Regulamin

Poprawiony i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB

20–21 czerwca 2008 r.


§ 1

Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art. 14 pkt 4 i art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). Kadencja okręgowej komisji kwalifikacyjnej trwa 4 lata.


§ 2

 1. Okręgową komisję kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 5÷18 pozostałych członków wybranych przez okręgowy zjazd izby.
 2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna może powołać odpowiednie zespoły specjalistyczne.
 3. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.


§ 3

Okręgowa komisja kwalifikacyjna:

 1. prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania:
  • uprawnień budowlanych,
  • tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 2. powołuje zespoły kwalifikacyjne i egzaminacyjne w celu przeprowadzenia kwalifikacji i egzaminów dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Liczba zespołów egzaminacyjnych zależy od bieżących potrzeb i jest równa co najmniej liczbie zespołów specjalistycznych,
 3. na podstawie postępowania kwalifikacyjnego oraz wyników egzaminów wydaje decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych dla osób wymienionych w pkt 1 i przesyła je do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
 4. prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane,
 5. dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych,
 6. sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków okręgowej izby inżynierów budownictwa,
 7. składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 8. wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.


§ 4

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia okręgowego zjazdu izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy mu.
 2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków:
  • jednego lub dwóch wiceprzewodniczących,
  • sekretarza,
  • przewodniczących zespołów specjalistycznych.
 3. Członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.


§ 5

 1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej dwóch członków komisji.
 3. O terminie i miejscu posiedzenia członków komisji zawiadamia się pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Posiedzeniom komisji kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.
 5. Uchwały komisji kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 6. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.
 7. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wniosków o nadanie uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
 8. Postępowanie kwalifikacyjne komisja kwalifikacyjna prowadzi zgodnie z trybem określonym w regulaminach postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego, ustalonych przez Krajową Radę Izby.
 9. Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji kwalifikacyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym okręgowym zjeździe izby.
 10. Udział członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.


§ 6

Przewodniczący komisji kieruje pracami okręgowej komisji kwalifikacyjnej, a w szczególności:

 1. zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
 2. opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków,
 3. proponuje porządek dzienny obrad,
 4. organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego oraz określa sposób rejestracji dokumentów potwierdzających odbycie praktyk zawodowych,
 5. przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji,
 6. organizuje prace związane z przeprowadzeniem egzaminów na uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami określonymi przez Krajową Radę Izby i Krajową Komisję Kwalifikacyjną w odpowiednich regulaminach,
 7. przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 8. ustala osoby odpowiedzialne za prowadzenie rejestru osób, którym komisja nadała uprawnienia budowlane,
 9. dokonuje analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych,
 10. podpisuje korespondencje okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
 11. składa sprawozdanie z działalności komisji kwalifikacyjnej okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 12. może uczestniczyć, na zaproszenie, z głosem doradczym, w posiedzeniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 13. może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium,
 14. reprezentuje okręgową komisję kwalifikacyjną na zewnątrz.


§ 7

Wiceprzewodniczący komisji w razie nieobecności przewodniczącego spełnia jego czynności.


§ 8

 1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminów określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby:
  1. Regulamin przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych,
  2. Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wyznacza przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród członków komisji.
 3. Członkowie komisji oraz zespołów egzaminacyjnych nie mogą prowadzić zajęć oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje jego pracę, a wyniki egzaminów przedstawia komisji kwalifikacyjnej z właściwym wnioskiem w sprawie nadania uprawnień budowlanych.


§ 9

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący. Sprawowanie przez niego funkcji trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
 2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez wiceprzewodniczącego, jego obowiązki przejmuje sekretarz komisji albo członek komisji kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.


§ 10

 1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. Wysokość opłaty oraz zasady jej wnoszenia określa Krajowa Rada Izby.
 3. Krajowa Rada Izby określa zasady wynagradzania za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz za przeprowadzenie egzaminów.


§ 11

 1. Pełną obsługę okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro okręgowej izby.
 2. Wydatki komisji pokrywane są z budżetu okręgowej izby.


§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Kodeksie postępowania administracyjnego.

UWAGA!

Uwaga wycieczka techniczna! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Zapraszamy członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w organizowanej wycieczce technicznej na budowę nowego Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy        

ul. Paderewskiego 34, który powstaje między ulicami Kamienną, Gdańską   i Chodkiewicza.

Zwiedzanie budowy zaplanowano na 13.06.2024 r. (czwartek)

Spotykamy się o godz.11:50 na parkingu przed sklepem AS i Parkiem Trampolin przy ul. Chodkiewicza, gdzie należy pamiętać o opłaceniu biletu parkingowego. Kaski dostaniemy na budowie. Prosimy o założenie wygodnego obuwia.

Zwiedzanie budowy odbędzie się w 15. osobowej grupie, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Biuro Izby pod  nr tel. 52/ 366-70-50  lub nr tel. 518 310 572.

×