+

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy,

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
  2. przez pocztę elektroniczną: kup@piib.org.pl

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Zając. Można się z nim kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biurowarszawa@kzajac.com.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielania porad, przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach powinny być kierowane bezpośrednio do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  lub okręgowych izb.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym  został przekazany Państwa wniosek.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń  oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).

– przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności www.kup.piib.org.pl