+

Praktyka zawodowa

Informujemy, że opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ważne:

 • Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia, dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • Zgodnie z § 2 ust. 9 ww. rozporządzenia, praktykę zawodową odbytą w okresie od 01 stycznia 1995 r. do dnia 24 września 2014 r. dokumentuje się w książce praktyki zawodowej, zawierającej wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.
 
 
UWAGA!
Prosimy o uważne wypełnianie zestawień zbiorczych odbytej praktyki zawodowej, a w szczególności:
 • w kol. 2 zestawienia zbiorczego  bardzo dokładny opis projektowanych obiektów lub na których była realizowana praktyka na budowie, zawierający charakterystyczne parametry techniczne bądź użytkowe danego obiektu, odpowiednie do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych;
 • w kol. 5 zestawienia zbiorczego – wpisanie formy odbywania praktyki zawodowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.) oraz pełnionej funkcji technicznej (przy projektowaniu –  asystent projektanta lub na budowie – inżynier budowy) odbywającego praktykę;
 • w kol. 6 zestawienia zbiorczego – wpisanie imienia i nazwiska osoby kierującej praktyką, numeru uprawnień budowlanych, funkcji osoby kierującej praktyką pełnionej na obiekcie (projektant/kierownik budowy/kierownik robót) oraz podpis osoby kierującej praktyką. Podpis osoby kierującej praktyką zawodową winien być na każdej stronie zestawienia zbiorczego. Jeżeli jest nieczytelny, należy przystawić pieczęć imienną;
 • jeśli zestawienie zbiorcze wypełniane jest „komputerowo” prosimy o nie dopisywanie braków długopisem.

 

 

W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki należy wypełnić wszystkie pola oraz dokonać niezbędnych skreśleń np.:

 • określić samodzielną funkcję techniczną osoby składającej oświadczenie,
 • określić, czy praktykant uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
 • określić okręgową izbę inżynierów budownictwa osoby składającej oświadczenie,
 • określić czy praktyka była odbywana pod patronatem zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

 

UWAGA!!!!

DO KAŻDEGO OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (kilku kierujących praktyką zawodową NIE MOŻE podpisywać się na jednym zestawieniu zbiorczym)

 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

 

 • Praktyka zawodowa odbyta w okresie od 15 lutego 1995 r. do 24 września 2014 r.:
  • Zgodnie z § 2 ust. 9 ww. rozporządzenia z 29.04.2019 r., praktykę zawodową odbytą w okresie od 01 stycznia 1995 r. do dnia 24 września 2014 r. dokumentuje się w KSIĄŻCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ, zawierającej wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.

 

 • Praktyka zawodowa po 24 września 2014 r.:
  • Zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia z 29.04.2019 r., dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane jest OŚWIADCZENIE, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

 • Praktyka zagraniczna:

  Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.
   
  Dokument taki powinien zawierać:

  1. Wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz ze wskazaniem rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora.
  2. Potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki.
  3. Ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu  specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, dokonaną przez osobę, pod kierunkiem której odbywana była praktyka.

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×