+

Praktyka zawodowa

Informujemy, że opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

 

Ważne:

 • Zgodnie z § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia od 25 września 2014 r. dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • Zgodnie z § 21 ust. 1 praktykę odbytą do 24 września 2014 r. dokumentuje się w książce praktyki zawodowej.
 
UWAGA!
Prosimy o uważne wypełnianie zestawień zbiorczych odbytej praktyki zawodowej a w szczególności:
 • zadbanie o potwierdzenia osób nadzorujących praktykę zawodową na każdej wypełnionej stronie zestawienia (przy czym potwierdzenie to powinno znajdować się na dole tekstu),
 • określenie funkcji technicznej oraz opisanie czynności wykonywanych przy projektach lub na budowie (określenie tylko funkcji technicznej np.: inżynier budowy bez opisu czynności nie jest wystarczające),
 • jeśli zestawienie zbiorcze wypełniane jest „komputerowo” prosimy o nie dopisywanie braków długopisem.

 

W oświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki należy wypełnić wszystkie pola oraz dokonać niezbędnych skreśleń np.:

 • określić samodzielną funkcję techniczną osoby składającej oświadczenie,
 • określić, czy praktykant uczestniczył w pracach projektowych, czy pełnił funkcję techniczną na budowie,
 • określić okręgową izbę inżynierów budownictwa osoby składającej oświadczenie,
 • określić czy praktyka była odbywana pod patronatem zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

 

 • Praktyka zawodowa od 15 lutego 1995 r. do 24 września 2014 r.:
 • Praktykę zawodową należy dokumentować w zarejestrowanej Książce Praktyki Zawodowej.

 

 • Praktyka zawodowa po 24 września 2014 r.:
 • Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

 • Praktyka zagraniczna:

  Zgodnie z § 4. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.
   
  Dokument taki powinien zawierać:

  1. Wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz z określeniem: rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizacją inwestycji i nazwę inwestora.
  2. Potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki.
  3. Ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana byłą praktyka.