+

Zarządzaj budową z głową

Pozostały już ostatnie miejsca w trzeciej edycji podyplomowych studiów „Zarządzanie projektami budowlanymi”.   Studia uruchomione w październiku ubiegłego roku cieszą się bardzo dobrymi opiniami studentów i dużym zainteresowaniem w naborze. Dlatego po pierwszej edycji jesienią 2020 roku uruchomiona została kolejna – wiosną 2021 roku i trzecia na którą właśnie można się zapisać. Studia trwają rok, a zajęcia prowadzą na nich praktycy realizujący największe inwestycje w Polsce.

 Zarządzaj budową z głową!

 Pierwsi absolwenci Studiów podyplomowych ZPB zakończyli naukę w czerwcu br. Wśród nich byli inżynierowie, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy, którzy pracują na co dzień, zarówno po stronie inwestora, inżyniera kontraktu czy projektu, projektanta i wykonawcy przy realizacji inwestycji budowlanych. Mieli oni okazję pracować z kadrą 21 osób, które przekazywały im wiedzę o zarządzaniu największymi projektami budowlanymi takimi jak budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Stadionu Piłkarskiego Polsat Plus Arena, Tunelu pod Martwą Wisłą, Centrum Nauki Hewelianum, Domu Zdrojowego, Trasy Słowackiego i Sucharskiego, Europejskiego Centrum Solidarności czy budowa wystawy Muzeum Historii Polski.

Cieszymy się, że na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska mogliśmy uruchomić kierunek opierający się na wiedzy naszej kadry z Politechniki Gdańskiej, ale również na ekspertów i praktyków zarządzających i prowadzących wielkie budowy – mówi profesor PG Beata Grzyl, kierownik studiów. – Po pierwszej edycji można już powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Jestem przekonana, że szeroka wiedza praktyczna, przekazywana słuchaczom w ramach studiów, przyczyni się do wypracowania efektywnych rozwiązań i wypracowania najwyższych standardów w zarządzaniu projektami budowlanymi – dodaje profesor Beata Grzyl.  

Realizacja projektów budowlanych to wymagające zadanie dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Istnieje około 150 aktów prawnych bezpośrednio regulujących proces budowlany i ponad 600 norm, wytycznych i instrukcji precyzujących wymagania stawiane wyrobom, robotom i obiektom budowlanym. Zarządzanie projektem to często konieczność odnalezienia się w natłoku procedur administracyjnych, prawnych i technicznych uwzględniając jednocześnie interesy wszystkim stron procesu, ale także interesariuszy niezaangażowanych bezpośrednio w budowę.  Doświadczenie można więc zdobyć po latach praktyki lub od mentorów, specjalistów, którzy mogą się nią podzielić. Taki model zaproponowany został podczas rocznych studiów podyplomowych: „Zarządzanie projektami budowlanymi”.

Swoje doświadczenia zbierałem metodą „prób i błędów”, ale też od mentorów, których miałem okazje spotkać na swojej drodze zawodowej. – mówi inżynier Karol Kalinowski inicjator i pomysłodawca studiów. – Cieszę się, że mogłem przyczynić się do powstania obiektów olimpijskich w Londynie, budowy Stadionu w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej, które z perspektywy czasu oceniam jako bardzo wysoki standard zarządzania projektami. Projekty te nauczyły mnie bezpośrednio praktycznych rozwiązań w zarządzaniu i organizacji procesu budowlanego. Z perspektywy czasu mogę jednak stwierdzić, że nie każdy projekt kończy się sukcesem, ponieważ czasem stronom brakuje wiedzy, która pozwoliłaby przejść przez proces inwestycyjny w sprawny sposób, z oczekiwanym efektem dla każdej ze stron. Dlatego narodziła się idea studiów, na których wybitni fachowcy z różnych branż, dzielą się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami, tak by absolwenci nie musieli wszystkiego uczyć się w realizowanym procesie inwestycyjnym, ale mogli skorzystać z doświadczenia praktyków.

 Studia odbywają się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Wykładowcami są eksperci, praktycy, wybitni przedstawiciele branży budowlanej, którzy przekazują słuchaczom wiedzę i praktyczne umiejętności. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Studia dostarczają wiedzy na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego (w tym m.in. zarządzania w fazie przygotowania i realizacji oraz eksploatacji obiektu), procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane. Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, a także praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych). Istotnym elementem studiów jest również prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego – zwiedzanego obiektu budowlanego. Podczas studiów słuchacze poznają zasady tworzenia zespołów projektowych w oparciu o metodologię FRIS.

Kto może zostać słuchaczem studiów podyplomowych „Zarządzania projektami budowlanymi”?

Osoby z wyższym wykształceniem zarówno już pracujące, które chcą uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia, chcący wyróżnić się wśród innych kandydatów na rynku pracy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlany projekt inwestycyjny. Absolwent studiów uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, które w praktyce przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zarządzania projektami budowlanymi

Zjazdy będą odbywały się w sali Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12, z częstotliwością średnio dwa razy w miesiącu: w soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00 Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Na pierwszych zajęciach każdy słuchacz otrzyma szczegółowy harmonogram i program zajęć. Po pomyślnym ukończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa jest udział w zajęciach oraz zdanie egzaminu końcowego.

W trakcie studiów każdy słuchacz uzyska dostęp do uczelnianej platformy e nauczanie (https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle), na której będą zamieszczane materiały wykładowe. 

 Czas trwania studiów

2 semestry

 Liczba godzin

176 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie)

 Termin rozpoczęcia studiów

październik 2021 r.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami podyplomowymi sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20.09.2021 r. 

Szczegóły: https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe

WILiŚ PG – rozwijamy profesjonalne kompetencje przyszłości, budujemy szerokie perspektywy zawodowe i oferujemy nowe możliwości rozwoju

 Uwaga – przy naborze na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń; liczba miejsc jest ograniczona

Kontakt

 Informacje i zgłoszenia

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. 48 58 347 26 96
e-mail: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Budynek Żelbetu, pok. 101

  1. G. Narutowicza 11/12
    80-233 Gdańsk

 Kierownik studiów

dr inż. Beata Grzyl, profesor PG
tel. 48 58 347 20 83
e-mail: beata.grzyl@pg.edu.pl 

 

 

UWAGA!

Uwaga wycieczka techniczna! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!


Zapraszamy członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w organizowanej wycieczce technicznej na budowę nowego Kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy        

ul. Paderewskiego 34, który powstaje między ulicami Kamienną, Gdańską   i Chodkiewicza.

Zwiedzanie budowy zaplanowano na 13.06.2024 r. (czwartek)

Spotykamy się o godz.11:50 na parkingu przed sklepem AS i Parkiem Trampolin przy ul. Chodkiewicza, gdzie należy pamiętać o opłaceniu biletu parkingowego. Kaski dostaniemy na budowie. Prosimy o założenie wygodnego obuwia.

Zwiedzanie budowy odbędzie się w 15. osobowej grupie, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje Biuro Izby pod  nr tel. 52/ 366-70-50  lub nr tel. 518 310 572.

×