+

XX OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OIIB ZAKOŃCZONY!

19 kwietnia 2021 r. punktualnie o godz. 15.00 zakończył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej OIIB. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce zjazd odbywał się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy KUPOIIB odbywał się od godz. 9.00 – 17 kwietnia 2021 r. (z możliwością głosowania do godz. 15.00 – 19 kwietnia 2021 r.)

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUPOIIB funkcję Przewodniczącego Zjazdu sprawowała Przewodnicząca Okręgowej Rady KUPOIIB Renata Staszak, a Sekretarza Zjazdu Kazimierz Chojnacki – Sekretarz Okręgowej Rady KUPOIIB.

Na 108 delegatów w głosowaniu wzięło udział 98, co daje frekwencję na poziomie 90,74%. Tym samym XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy KUPOIIB jest prawomocny.

Delegaci głosowali nad 13 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020. Okręgowa Rada Kujawsko-Pomorskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok i uchwalono budżet  KUPOIIB na 2021 rok oraz zatwierdzono kierunki działania Okręgowej Rady KUPOIIB na rok 2021.

Zostały wygenerowane raporty z poszczególnych głosowań. Raporty/wyniki są dostępne na kontach Delegatów na Portalu PIIB.

Przebieg głosowań wyglądał następująco:

 1. UCHWAŁA NR 1/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUPOIIB została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” –   0.
 2. UCHWAŁA NR 2/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie porządku obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUPOIIB została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.
 3. UCHWAŁA NR 3/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.  
 1. UCHWAŁA NR 4/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.
 1. UCHWAŁA NR 5/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2020 KUPOIIB została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.  
 1. UCHWAŁA NR 6/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.  
 1. UCHWAŁA NR 7/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 96, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 2.
 1. UCHWAŁA NR 8/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 97, „PRZECIW” – 1, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.
 1. UCHWAŁA NR 9/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” -0 , „WSTRZYMAŁO SIĘ” –0 .
 1. UCHWAŁA NR 10/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie KUPOIIB za rok 2020 została przyjęta:
  „ZA” – 98, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.  
 1. UCHWAŁA NR 11/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie zmiany liczebności organu Okręgowej Rady KUPOIIB w V kadencji (w latach 2021-2022):
  „ZA” – 92, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 6.
 1. UCHWAŁA NR 12/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie uchwalenia Budżetu KUPOIIB na 2021 rok została przyjęta:
  „ZA” – 97, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 1.
 1. UCHWAŁA NR 13/2021 XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUPOIIB w sprawie ustalenia kierunków działania Okręgowej Rady KUP OIIB na 2021 rok została przyjęta:
  „ZA” – 97, „PRZECIW” – 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ” – 0.

Podczas trwania zjazdu zgłoszono 13 wniosków, które Sekretarz Okręgowej Rady KUPOIIBOIIB zgodnie z § 2 ust.12 Regulaminu XX Okręgowego Zjazdu KUPOIIB skieruje do rozpatrzenia przez Okręgową Radę KUPOIIB.

W imieniu Okręgowej Rady KUPOIIB dziękuję Delegatom za odpowiedzialną postawę i aktywny udział w tym innym – zdalnym Zjeździe, co świadczy o zaangażowaniu w sprawy naszego samorządu zawodowego. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, abyśmy za rok spotkali się w normalnych okolicznościach.

 

                        Sekretarz Zjazdu                                         Przewodnicząca Zjazdu                                        
                     Kazimierz Chojnacki                                           Renata Staszak

 

UWAGA!

Biuro KUP OIIB w dniu 04.06.2021 r. będzie nieczynne

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że w dniu 04.06.2021 r.  biuro będzie zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.

×