+

II SESJA EGZAMINACYJNA W 2024 r.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB zawiadamia, że planowany termin egzaminu pisemnego w sesji Nr 2/2024 to 22 listopada 2024 r.
Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych można składać w terminie:  15 lipca – 9 sierpnia 2024 r. (termin ostateczny) po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w PORTALU PIIB.


Szczegółowe informacje:

 1. System rejestracji wniosków zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r.
 2. Wnioski niezarejestrowane w PORTALU PIIB nie będą weryfikowane.
 3. Podczas rejestracji w PORTALU PIIB należy wybrać termin oraz godzinę dostarczenia dokumentów – dotyczy to także wniosków przekazanych za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego.
 4. Zaleca się, aby dokumenty dostarczyć osobiście do siedziby tut. izby w terminie wybranym podczas rejestracji.
 5. Osoby, które będą przekazywać dokumenty za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego muszą wybrać, podczas rejestracji w portalu, przypuszczalny termin dostarczenia dokumentów (w innym przypadku wniosek nie będzie widoczny dla pracownika biura).
 Dokumenty należy przesłać na adres: 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. K. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
(z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych)


KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – wraz z załącznikami podanymi we wniosku, czyli:
 2. Odpisy dyplomów:
  – inżyniera,
  – magistra inżyniera,
  – technika/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  – mistrza
  (w przypadku posiadania dwóch dyplomów tj. inżyniera oraz magistra inżyniera należy dołączyć obydwa dokumenty)
 3. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 4. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej.
 5. Zaświadczenie / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej (zaświadczenie dot. praktyki zawodowej odbywanej przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej – inaczej książka praktyki zawodowej dot. praktyki odbywanej od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r.).
 6. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego (uprawnienia wydane przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa mogą być złożone jako niepotwierdzona kserokopia)
 7. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający.
  (zaświadczenia muszą obejmować okres kierowania praktyką zawodową).
 8. Życiorys zawodowy (z wyszczególnionymi datami).
 9. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (kserokopia).
 10. Formularz osobowy
 11. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (dot. osób, które posiadają już jakiekolwiek uprawnienia budowlane).
 12. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dot. praktyki w zakresie projektowania).
 13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.
 • Dokumenty należy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.
 • W teczce musi znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.
 • Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane!
  W związku z powyższym prosimy, aby dokumenty takie jak: dyplomy, suplementy do dyplomów, uprawnienia osób kierujących praktyką były składane w formie odpisu notarialnego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydawał. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Kujawsko – Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Uprawnienia budowlane wydane przez pozostałe okręgowe izby, urzędy wojewódzkie, bądź inne organy wymagają poświadczenia notarialnego lub poświadczenia za zgodność z oryginałem przez organ wydający decyzję. Istnieje możliwość poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem na miejscu podczas składania wniosku, jeśli wnioskodawca posiada przy sobie oryginał oraz wykonaną kserokopię dokumentu np. dyplomu / suplementu.

OPŁATY

Zgodnie z Uchwałą nr PIIB/KR/0010/2024 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24.04.2024 r., wysokość opłat ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO oraz EGZAMINU wynosi:

Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.350,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.350,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 800,00 zł

Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 2.050,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 2.050,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 1.150,00 zł

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. K. Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz
Nr konta  78 1240 6478 1111 0000 4949 9276
Tytył przelewu: I rata – postępowanie kwalifikacyjne (IMIĘ I NAZWISKO)

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY NEGATYWNY WYNIK EGZAMINU W POPRZEDNICH SESJACH

Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu w poprzednich sesjach (ustnego bądź pisemnego) mają możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu w formie papierowej najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 24 września 2024 r.

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W PORTALU PIIB NA ISTNIEJĄCYM KONCIE.


Opłatę za egzamin należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.
Osoby, które były nieobecne na poprzednich egzaminach poprawkowych muszą złożyć nowy wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z załącznikami oraz zarejestrować wniosek poprawkowy w PORTALU PIIB

Dokumentacja w formie papierowej powinna zawierać:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopię decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych / odmowie dopuszczenia do egzaminu ustnego.


INFORMACJA DLA OSÓB NIEOBECNYCH NA EGZAMINACH W POPRZEDNICH SESJACH

Osoby, które pozytywnie przeszły kwalifikację, ale były nieobecne na egzaminach w poprzednich sesjach (osoby, które nigdy nie podchodziły do egzaminów), w terminie do 24 września 2024 r. mogą wystąpić do tut. Izby z pisemną informacją o zamiarze przystąpienia do egzaminu w danej sesji.

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU NALEŻY ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W PORTALU PIIB NA ISTNIEJĄCYM KONCIE, TAK JAK W PRZYPADKU OSÓB POPRAWKOWYCH.

Dokumentacja w formie papierowej powinna zawierać:

 1. Pisemną informację o zamiarze przystąpienia do egzaminu
 2. Formularz osobowy

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawie odbytej praktyki zawodowej

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna

UWAGA!

UWAGA !

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Czesława Szczesika

 • 09.07.2024 wtorek, godz. 12:30 – 14:30

×