+

II SESJA EGZAMINACYJNA 2022 r.

 Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

zawiadamia, że

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 2/2022

można składać od 18 lipca do 29 lipca 2022 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2022 – 18 listopada 2022 r.

 

SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW ZOSTANIE URUCHOMIONY 4 LIPCA 2022 R.

Wnioski NIEZAREJESTROWANE w PORTALU PIIB, NIE BĘDĄ WERYFIKOWANE.

 

W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, w portalu https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata należy wybrać przewidywany termin dostarczenia dokumentów.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2022 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 18 września 2022r.

Opłatę za egzamin poprawkowy należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

ul. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Odpisy dyplomów
 • inżyniera*
 • magistra inżyniera*
 • technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 • mistrza*
 1. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 1. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 2. Zaświadczenie*/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 3. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego
 4. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający
 5. Życiorys zawodowy
 6. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 7. Formularz osobowy
 8. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*
 9. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*
 10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*niepotrzebne skreślić

 

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

 

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane
W związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający. Powyższe dotyczy  również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Kujawsko – Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 

 

W/w dokumenty należy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 28.04.2021 r., wysokość opłat ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU wynosi:

 

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.000,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.000,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600,00 zł

 

 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.550,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.550,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 850,00 zł

 

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne

                                                                           

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

 

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

 

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna

 

UWAGA!

UWAGA !

29 marca 2024 r. biuro KUPOIIB będzie nieczynne,
za utrudnienia przepraszamy.

×