+

I Sesja egzaminacyjna 2023 r.

 Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

zawiadamia, że

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 1/2023

można składać w terminie  l6-31 stycznia 2023 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2023 – 26 maja 2023 r.

 

SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW ZOSTANIE URUCHOMIONY 2 stycznia 2023 r.

Wnioski NIEZAREJESTROWANE w PORTALU PIIB, NIE BĘDĄ WERYFIKOWANE.

 

Podczas rejestracji w portalu  https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata należy wybrać termin dostarczenia dokumentów – dotyczy to także wniosków przekazanych za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

 

 

UWAGA! Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2023 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 27 marca 2023 r.

Opłatę za egzamin poprawkowy należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.

 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

1. WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH:

2. Odpisy dyplomów:

  • inżyniera*
  • magistra inżyniera*
  • technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
  • mistrza*

3.  Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*

4. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*

5. Zaświadczenie*/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej* (zaświadczenie dot. praktyki zawodowej odbywanej przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej -inaczej książka praktyki zawodowej dot. praktyki odbywanej od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r.)

6. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego

7. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający

8. Życiorys zawodowy

9. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

10. Formularz osobowy

11. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*

12. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*

13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*niepotrzebne skreślić

 

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane
W związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający. Powyższe dotyczy również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Kujawsko – Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie. 

 

W/w dokumenty należy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dn. 16.11.2022 r., wysokość opłat ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU wynosi:

 

Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.200,00 zł
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.200,00 zł
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 700,00 zł

 Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

  • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.800,00 zł
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.800,00 zł
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 1.000,00 zł

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

                                     z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne                                    

                        

                              

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

 

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

 

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna