+

temat „Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów oraz system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.” Bydgoszcz 30.05.2019

Data rozpoczęcia szkolenia: 30 maja 2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów oraz system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.”

Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek)      w godz. 13-17 w sali Eventowej na I piętrze w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy  

ul. K. Gotowskiego 6 (dawna ul. B. Rumińskiego 6).

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze informacje z zakresu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w przepisach w ostatnich latach. Szczegółowo omówione zostaną możliwe problemy i nieprawidłowości przy deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, które od 1 stycznia 2017 r. objęte zostaną obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym – dotyczy m.in. wyrobów jak: beton towarowy, spoiwa i mieszanki hydrauliczne stosowane na podbudowy dróg, wyroby antykorozyjne, wyroby wentylacyjne. Ponadto przybliżone zostaną obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, a także obowiązki osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wyrobów budowlanych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, tj. kontrolami i postępowaniami administracyjnymi, w tym postępowaniami w sprawie kar pieniężnych. Przedstawione zostaną także planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich.

Program szkolenia przedstawiono w załączniku.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na   nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,  

lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl                                                                                  

 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów oraz system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.”

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do uczestników procesu budowlanego, tj. kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów, a także firm wykonawczych, inwestorów.

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze informacje z zakresu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w przepisach w ostatnich latach. Szczegółowo omówione zostaną możliwe problemy i nieprawidłowości przy deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, które od 1 stycznia 2017 r. objęte zostaną obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym – dotyczy m.in. wyrobów jak: beton towarowy, spoiwa i mieszanki hydrauliczne stosowane na podbudowy dróg, wyroby antykorozyjne, wyroby wentylacyjne. Ponadto przybliżone zostaną obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, a także obowiązki osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wyrobów budowlanych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, tj. kontrolami i postępowaniami administracyjnymi, w tym postępowaniami w sprawie kar pieniężnych. Przedstawione zostaną także planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich.

Czas szkolenia – 4 godz.

Nazwa szkolenia:

„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym w świetle nowych przepisów”

Prelegent: Roman Sobczak

Program szkolenia:

 1. System oceny zgodności wyrobów
 • Dyrektywy nowego i globalnego podejścia;
 • Ustawa o systemach oceny zgodności.

    2.Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych

 • podstawy prawne;
 • najważniejsze nowelizacje przepisów;
 • definicje i ogólne zasady;
 • podstawowe wymagania dla obiektów budowlanych;
 • wymagania przepisów techniczno-budowlanych.
 1. Informacja o normalizacji
 • typy norm;
 • dobrowolność a obligatoryjność stosowania norm;
 • normy zharmonizowane z rozporządzaniem CPR.

 4. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE

 • cel rozporządzenia;
 • sposób deklarowania właściwości użytkowych (wzór deklaracji, sposób dostarczania, odstępstwa);
 • systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
 • zharmonizowane specyfikacje techniczne (norma zharmonizowana, europejski dokument oceny);
 • jednostki oceny technicznej;
 • obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby z oznakowaniem CE.
 1. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
 • sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym (wzór krajowej deklaracji, sposób dostarczania);
 • zasady oznakowania znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu oznakowaniu;
 • krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz zadania strony trzeciej w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;
 • grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
 • krajowa ocena techniczna zasady udzielania, zmiany, uchylania, jednostki upoważnione do ich wydawania;
 • obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów, importerów i sprzedawców) wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby ze znakiem budowlanym;
 • przepisy przejściowe.
 1. Obowiązek deklarowania właściwości użytkowych dla wyrobów jak: beton towarowy, spoiwa i mieszanki hydrauliczne stosowane na podbudowy dróg, wyroby antykorozyjne, wyroby wentylacyjne
 • Polskie Normy wyrobu;
 • krajowe oceny techniczne oraz warunki oceny;
 • deklarowane właściwości użytkowe dla ww. wyrobów;
 • najczęściej spotykane problemy i nieprawidłowości.

 

 1. System nadzoru na rynkiem wyrobów budowlanych
 • zadania i obowiązki organów;
 • kontrola wyrobów budowlanych na rynku;
 • postępowania administracyjne prowadzone wobec podmiotów naruszających przepisy ustawy;
 • sankcje karne.
 1. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie wyrobów budowlanych wynikające z ustawy – Prawo budowlane

   9Zmiany w przepisach krajowych i europejskich