+

Zasady stałego doskonalenia

Realizując zadania wynikające z obowiązujących przepisów Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadza niniejsze zasady postępowania pozwalające na stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

Rozdział I

Podstawy prawne stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa oraz trybu sprawdzania i oceny realizacji zadań członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1

1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o ustawie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz. U. Nr 5, poz. 42 z dnia 24.01.2001 r.

2. Statucie – Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalony w dniu 27 września 2002 roku przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Stowarzyszeniach – Stowarzyszenia naukowo – techniczne działające w obszarze budownictwa tj.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa.
Związku Mostowców RP

4. Komisji – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Rzeczniku – Krajowym Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

1. Obowiązek stałego doskonalenia zawodowego członka Polskiej Izby Inż. Bud. wynika z art. 8 ust. 8 ustawy i art. 16 ust. 1 statutu.

2. Członek Izby ma prawo korzystać z pomocy organów Izby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

3. Udokumentowanie przebiegu procesu doskonalenia zawodowego należy do członka Izby.

Rozdział II

§ 3

Formy doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

1. Doskonalenie zawodowe inżyniera budownictwa posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie polega na stałym procesie pogłębiania i aktualizacji wiedzy technicznej, przepisów prawa w zakresie reprezentowanej specjalności.

2. Formy doskonalenia zawodowego członka Izby są następujące :

2.1 pogłębianie wiedzy technicznej,a w szczególności dotyczącej nowych rozwiązań technologicznych, stosowanych w budownictwie.

2.2 Doskonalenie kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

2.3 Uczestnictwo w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo – technicznych organizowanych na terenie kraju i zagranicznych o tematyce związanej z budownictwem lub dziedzinami pokrewnymi.

2.4 Współdziałanie w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, publikacyjnej w czasopismach specjalistycznych, biuletynach i na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów.

2.5 Prenumerata czasopism branżowych takich jak :

Inżynieria i Budownictwo
Przegląd budowlany
Gaz, Woda i technika sanitarna
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Gospodarka Wodna
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Biuletyn INPE
Spektrum – magazyn informacyjny SEP
Drogownictwo
Wiadomości naftowe i gazownicze

2.6 Udział w organizacji praktyk zawodowych inżynierów i techników budownictwa

2.7 Praca w organach Izby, a szczególnie w Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej potwierdzona aktywnym uczestnictwem w pracach tych komisji.

§ 4

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu zapewnienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby:

1. Współpracuje z branżowymi Stowarzyszeniami naukowo – technicznymi.

2. W celu zapewnienia współpracy ze stowarzyszeniami Rada Krajowa określi zasady współpracy w drodze porozumienia, a w szczególności w zakresie :

organizacji kursów przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane i ich programów.
organizacji praktyk zawodowych
organizacji szkoleń, seminariów i kursów specjalistycznych
opiniowania programów studiów i szkolenia podyplomowego.

3. Krajowa Rada Polskiej Izby ustala zasady weryfikacji i realizacji obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby.

Rozdział III

Sprawdzenie i ocena doskonalenia zawodowego inżynierów budownictwa.

§ 5

1. Krajowa Rada powołuje Komisję ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich funkcji korzysta z pomocy organizacyjnej i technicznej organów Izby. Komisja powołuje ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza, ustala zakres ich uprawnień i odpowiedzialności.

§ 6

1. Komisja prowadzi aktualne rejestry organizacji współpracujących przy doskonaleniu zawodowym, listy wykładowców i sprawuje ogólny nadzór nad prowadzoną działalnością szkoleniową i wydawniczą.

2. Przewodniczący Komisji przedstawia Krajowej Radzie do akceptacji zasady oceny doskonalenia zawodowego członków Izby i ustala tryb niezbędnej dokumentacji .

§ 7

Zasady niniejsze wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×