+

Zawieszenie i skreślenie

ZAWIESZENIE CZŁONKA LUB SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) wnioski o zawieszenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków mogą być wnoszone:

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – regulamin

WZNOWIENIE I ODWIESZENIE CZŁONKOSTWA PO ZAWIESZENIU/SKREŚLENIU PRZYMUSOWYM A ZALEGŁE SKŁADKI

Informujemy, że wznowienie członkostwa po zawieszeniu/skreśleniu przymusowym, wymaga zapłaty zaległości w opłacie składek, w wysokości obowiązującej w okresie jej powstania. Jako zaległość należy rozumieć kwotę składek nie opłaconych od daty upływu ważności ostatniego zaświadczenia o członkostwie do daty określonej w uchwale Rady KUPOIIB jako data zawieszenia przymusowego.

W związku z tym przypominamy również, że w przypadku nieopłacania składek członkowskich przez sześć miesięcy Rada Izby dokonuje z urzędu zawieszenia przymusowego w prawach członka a w przypadku ich nieopłacenia przez rok – skreślenia przymusowego z listy członków.

Obowiązek zapłaty zaległości wynika z § 5 ust. 2a oraz § 11 ust. 3a Regulaminu postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (regulamin) ,  przyjętego uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 15/R/05 z dnia 25 maja 2005 r.

Członek Izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponowym wpisem na listę członków okręgowej izby- zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy – podlega przeszkoleniu uzupełniającemu.

Przeszkolenie uzupełniające jest prowadzone w formie kursu e-learningowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub stacjonarnie na podstawie osobistego udziału.

UWAGA!

UWAGA !

Dyżur Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Czesława Szczesika

  • 09.07.2024 wtorek, godz. 12:30 – 14:30

×