+

Zawieszenie i skreślenie

ZAWIESZENIE CZŁONKA LUB SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późniejszymi zmianami) wnioski o zawieszenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków mogą być wnoszone:

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – regulamin  

 

WZNOWIENIE I ODWIESZENIE CZŁONKOSTWA PO ZAWIESZENIU/SKREŚLENIU PRZYMUSOWYM A ZALEGŁE SKŁADKI

 

Informujemy, że wznowienie członkostwa po zawieszeniu/skreśleniu przymusowym, wymaga zapłaty zaległości w opłacie składek, w wysokości obowiązującej w okresie jej powstania. Jako zaległość należy rozumieć kwotę składek nie opłaconych od daty upływu ważności ostatniego zaświadczenia o członkostwie do daty określonej w uchwale Rady KUPOIIB jako data zawieszenia przymusowego.

W związku z tym przypominamy również, że w przypadku nieopłacania składek członkowskich przez sześć miesięcy Rada Izby dokonuje z urzędu zawieszenia przymusowego w prawach członka a w przypadku ich nieopłacenia przez rok – skreślenia przymusowego z listy członków.

Obowiązek zapłaty zaległości wynika z § 5 ust. 2a oraz § 11 ust. 3a Regulaminu postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (regulamin) ,  przyjętego uchwałą Krajowej Rady PIIB nr 15/R/05 z dnia 25 maja 2005 r.

Członek Izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, przed ponowym wpisem na listę członków okręgowej izby- zgodnie z art. 42 ust. 2a ww. ustawy – podlega przeszkoleniu uzupełniającemu.

Przeszkolenie uzupełniające jest prowadzone w formie kursu e-learningowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub stacjonarnie na podstawie osobistego udziału.

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×