+

I SESJA EGZAMINACYJNA 2022 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ON-LINE I WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW POCZTĄ

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia,

że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,

osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

mogą składać

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 1/2022

 

w terminie od 17 stycznia do 04 lutego 2022 r. (termin ostateczny wysyłki dokumentów)

 

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie

TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!

po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB (w systemie https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata – pomimo wysyłki dokumentów pocztą, należy wybrać termin)

SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW ZOSTANIE URUCHOMIONY 03 STYCZNIA 2022 R.

Wnioski NIEZAREJESTROWANE w PORTALU PIIB, NIE BĘDĄ WERYFIKOWANE.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2022 – 27 maja 2022 r.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

ul. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Odpisy dyplomów
 • inżyniera*
 • magistra inżyniera*
 • technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 • mistrza*
 1. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 1. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 2. Zaświadczenie*/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 3. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego
 4. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający
 5. Życiorys zawodowy
 6. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 7. Formularz osobowy
 8. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*
 9. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*
 10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*niepotrzebne skreślić

 

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

 

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

 

W/w dokumenty prosimy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dn. 28.04.2021 r., wysokość opłat ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU wynosi:

 

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.000,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.000,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600,00 zł

 

 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.550,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.550,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 850,00 zł

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

 

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

UL. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne

 

Osoby, które uzyskały wcześniej negatywny wynik egzaminu i zamierzają do niego przystąpić ponownie, winny złożyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do 31 marca 2022 r.                                                                                                         

Opłatę za egzamin poprawkowy należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.
                                      

                                                      

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

 

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

 

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna

 

 

UWAGA!

Uwaga !!

Informujemy, że biuro KUPOIIB w dniu 07.01.2022 jest nieczynne.  Za utrudnienia przepraszamy

×