+

I SESJA EGZAMINACYJNA 2021 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ON-LINE I WYŚLIJ KOMPLET DOKUMENTÓW POCZTĄ

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia,

że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,

osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

mogą składać

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2021

 

w terminie od 11 stycznia do 10 lutego 2021 r. (termin ostateczny wysyłki dokumentów)

 

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie

TYLKO I WYŁĄCZNIE za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!

po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB (w systemie https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata – pomimo wysyłki dokumentów pocztą, należy wybrać termin)

Wnioski NIEZAREJESTROWANE w PORTALU PIIB, NIE BĘDĄ WERYFIKOWANE.

 

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2021 – 28 maja 2021 r.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

UL. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Odpisy dyplomów
 • inżyniera*
 • magistra inżyniera*
 • technika*/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 • mistrza*
 1. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych* albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 1. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 2. Zaświadczenie*/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 3. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego
 4. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający
 5. Życiorys zawodowy
 6. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 7. Formularz osobowy
 8. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*
 9. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*
 10. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

*niepotrzebne skreślić

 

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

 

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

 

W/w dokumenty prosimy włożyć do  tekturowej teczki z gumką formatu A4. Prosimy nie opisywać teczki.

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT I NUMER KONTA

 

ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU

 

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 800,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 800,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 450,00 zł

 

 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1100,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1100,00 zł
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600,00 zł

 

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

 

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

UL. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne

 

Osoby, które uzyskały wcześniej negatywny wynik egzaminu i zamierzają do niego przystąpić ponownie, winny złożyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu do 02 kwietnia 2021 r.                                                                                                         

Opłatę za egzamin poprawkowy należy uiścić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie.
                                      

                                                      

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

 

Poniżej zamieszczamy wytyczne odnośnie właściwego wypełnienia dokumentów. Prosimy o bardzo skrupulatne wypełnianie dokumentów, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

 

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH – WZÓR

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ – WZÓR

 

FORMULARZ OSOBOWY – WZÓR

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. konstrukcyjno-budowlana

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej przy sporządzaniu projektów – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna drogowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. inżynieryjna mostowa

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna sanitarna

 

PRZYKŁADOWE zestawienie zbiorcze praktyki odbytej na budowie – specj. instalacyjna elektryczna

 

 

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×