+

I SESJA EGZAMINACYJNA 2020 – ZAREJESTRUJ WNIOSEK ONLINE

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych

w sesji Nr 1/2020

będzie można składać od 21 stycznia do 13 lutego 2020 r. (termin ostateczny)

w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy (budynek NOT)

(w systemie https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata  terminy składania wniosków

w KUPOIIB pojawią się od 07 stycznia 2020 r.)

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2020 – 22 maja 2020 r.

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą TYLKO po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w PORTALU PIIB, w godzinach pracy Biura OKK, zgodnie z Państwa wyborem (wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością. Login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego do kontroli jego przebiegu, uzyskania informacji o wyniku egzaminu itd.)

 

Dokumenty można też przesyłać pocztą na adres:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. K. Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, że przyjmowane będą WYŁĄCZNIE KOMPLETNE wnioski, t.j. wnioski, do których dołączono wszystkie wymagane załączniki

 

KOMPLET DOKUMENTÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH POWINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Odpisy dyplomów magistra/inżyniera/technika/mistrza/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
 2. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych albo wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni*
 3. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej*
 4. Zaświadczenia/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej*
 5. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego
 6. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową (z okresu kierowania praktyką) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ je wydający
 7. Życiorys zawodowy
 8. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 9. Formularz osobowy
 10. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych*
 11. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej*
 12. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

*niepotrzebne skreślić

 

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami lub komputerowo.

 

Dokumenty złożone wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień nie są zwracane i w związku z tym prosimy o składanie odpisu dyplomu i kopii suplementu do dyplomu potwierdzonych notarialnie bądź przez organ je wydający.

 

W/w dokumenty prosimy składać w tekturowej teczce z gumką formatu A4, nie opisanej,

W teczce winien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT I NUMER KONTA

ZA PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I EGZAMINU

 1. Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 800,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 800,00 zł (wnoszona po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu)
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 450,00 zł (wnoszona po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu)
 1. Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 1.100,00 zł
 • Opłata za przeprowadzenie egzaminu 1.100,00 zł (wnoszona po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu)
 • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu 600,00 zł (wnoszona po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do egzaminu)

Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacać na konto:

 

Kujawsko – Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr       78 1240 6478 1111 0000 4949 9276

z dopiskiem: I rata – za postępowanie kwalifikacyjne

                  lub II rata – za egzamin.

lub w kasie KUPOIIB, ul. K. Gotowskiego 6, I piętro, pok. 12.

 

Osoby, które uzyskały wcześniej negatywny wynik egzaminu i zamierzają do niego przystąpić ponownie, winny złożyć do izby wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (NIE JEST WYMAGANY WYBÓR TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU w PORTALU PIIB) z wymaganymi załącznikami (BEZ OPŁATY ZA EGZAMIN) do 13 lutego 2020 r.                                                   

                                                      

PLIKI DO POBRANIA:

 

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Formularz osobowy

Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów

Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

UWAGA!

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI WIOSENNEJ!!!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu w sesji wiosennej, która zgodnie z planem miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

×