+

  Izba Projektowania Budowlanego, powołana 18 czerwca 1990 roku, jest jedyną organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty zajmujące się projektowaniem budowlanym. W izbie, w drodze wyjątku, zrzeszone są także inne firmy działające na rzecz budownictwa.

Wobec stale wzrastających wymagań stawianych projektantom oraz narastającym utrudnieniom w realizacji wyznaczonych zadań, zapraszamy Jednostki Projektowania duże i małe do wstąpienia w nasze szeregi celem wspólnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

Tylko silna i reprezentatywna organizacja dla środowiska projektowania może liczyć na skuteczność oddziaływania w legislacji, decydującej o warunkach realizacji usług projektowych i procesów inwestycyjno-budowlanych. Wśród ogromu zagadnień, które powinny być korygowane, musimy dążyć do ograniczenia kryteriów cenowych w przetargach, do równego traktowania stron w umowach, do ograniczenia wymagań zabezpieczeń bankowych, stosowania rozwiązań opcjonalnych i indeksacji oraz przewidywania realizacji przedpłat.

Uwzględniając wieloletnie doświadczenia Izby Projektowania Budowlanego oraz realnie oceniając możliwości, oferujemy:

 • podejmowanie działań interwencyjnych dotyczących zapisów SIWZ,
 • podejmowanie działań dotyczących zasad prowadzenia procesów przetargowych (uprawnienia Prezesa UZP nadane Izbie w 2002 roku),
 • prowadzenie procedur audytorskich w stosunku do firm zainteresowanych uzyskaniem „Referencji Wiarygodności Technicznej” (dla członków na warunkach preferencyjnych),
 • oferowanie członkom możliwości marketingowej prezentacji na łamach czasopisma Wiadomości Projektanta Budownictwa (publikacje za zwrotem kosztów własnych),
 • oferowanie członkom mającym chęć uczestniczenia w wydarzeniach konferencyjno-szko-leniowych preferencyjnych warunków udziału,
 • wydawanie odpłatne Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, stanowiących jedyny materiał pomocniczy dla wyceny prac projektowych.  

W ślad za deklaracją przystąpienia do Izby, ustala się dla firm projektowych roczną odpłatność za przynależność do Izby w zależności od wartości sprzedaży prac projektowych i nadzorów autorskich za rok ubiegły – w wysokości 0,6 ‰ (promila) lub liczby zatrudnionych osób: od 1do 9 etatów -1 500 zł, od 10 – 50 etatów -3 500 zł, od  51-100 etatów-4 500 zł, od 101- 200 etatów -6 000 zł, powyżej 200 etatów – 8 000 zł.

W pierwszym roku członkostwa w Izbie pobieramy jedynie 50 % opłaty rocznej

Firmy nie projektowe płacą składkę ustaloną w trybie negocjacji kierownictwa firmy z Prezydium IPB.

 Serdecznie zapraszamy do istotnego wzmocnienia naszej organizacji poprzez wstąpienie w nasze szeregi i wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Izby.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  

   Zasady odpłatności za członkostwo   w Izbie Projektowania Budowlanego                                                     

 1. Składka roczna

Wysokość składki rocznej dla firm projektowych ustala się w zależności od:

 1. wartości sprzedaży prac projektowych i nadzorów autorskich za rok ubiegły – w wysokości 0, 6 ‰ (promila) , lub
 2. wielkości zatrudnienia :

1 do 9 etatów     1500 zł

od 10 do 50      3500 zł,

od 51 do 100     4500 zł,

od 101 do 200   6000zł,

powyżej 200    8000 zł.

c)   Firmy nie projektowe płacą składkę ustaloną w trybie negocjacji kierownictwa firmy z  Prezydium IPB.

           2.      Terminy dokonywania wpłat składek

 • Obciążenia członków Izby dokonywane są na początku każdego roku, na podstawie przekazywanych przez nich do 10 stycznia 2019 r. informacji o przewidywanej wartości sprzedaży za rok ubiegły i średniorocznego zatrudnienia.
 • Brak informacji w ustalonym terminie upoważnia Biuro Izby do zaliczkowego naliczenia składek w oparciu o dane roku poprzedniego.
 • Zgodnie z § 34 Statutu członkowie Izby  winni wpłacić należną składkę do 29 marca lub w dwóch ratach do 31 stycznia i 28 czerwca.
 • Firmy przyjęte do IPB w pierwszym roku członkostwa płacą 50% składki rocznej.

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×